IP-Solutions analyseert de asset management volwassenheid bij een pijpleidingen organisatie

IP-Solutions heeft de volwassenheid van de werkprocessen en de technische beheerorganisatie in kaart gebracht bij deze klant. Voor deze klant is de technische integriteit en de installatieprestaties van essentieel belang om aan haar klantvragen te kunnen voldoen. Hiervoor streeft deze klant naar een volledig professioneel Asset Management om de beheersing en de voorspelbaarheid van de installaties-prestaties voor de volledige levensduur te kunnen garanderen. Door middel van de uitgevoerde analyse is er inzicht gekomen in de verbeterpunten in de organisatie en in de processen. Op basis hiervan is een 3 jaar verbeterprogramma opgesteld om te komen tot een volwaardig full professional level van asset management te komen.

IP-Solutions helpt op afstand met het uitvoeren van FMECA-studies

De ITC Rubis Terminal Antwerpen is continue op zoek naar verbeteringen in het onderhoudsconcept van de installaties. In 2019 is IP-Solutions gevraagd om te beginnen met een structuur op te zetten die dit continue verbeteren mogelijk maakt en de eerste concrete stappen te zetten. Zo is er begonnen met een compliance check over de gehele Asset Breakdown Structure (ABS), gevolgd door het opzetten van een FMECA procedure en matrix. Sinds begin 2020 is IP-Solutions verder betrokken bij het faciliteren van FMECA’s en de resultaten daar uit te verwerken in combinatie met de compliance check in het EAM systeem van ITC Rubis; INFOR.
Toen het Corona virus een spreekwoordelijke stok tussen de spaken dreigde te steken hebben zowel ITC Rubis als IP-Solutions hun flexibiliteit laten gelden en zijn de werkzaamheden, inclusief FMECA’s met een team van 5 tot 6 man, onverminderd door gegaan. Hierbij hebben we ervaren dat zelfs een interactief traject als een FMECA uitstekend te faciliteren is op afstand. Gedurende de eerste weken hebben we kunnen leren wat de voorwaarden zijn voor een goede digitale sessie en nu, een half jaar later, zijn de wekelijkse FMECA sessies niet meer weg te denken uit onze bezigheden. In het afgelopen half jaar zijn er 2 volledige systemen m.b.v. FMECA’s doorgenomen en is het onderhoudsconcept van een van deze systemen reeds volledig herzien. De analyses van een derde systeem zijn begonnen evenals het herzien van het onderhoudsconcept van het tweede systeem. Op deze manier kan er met minimale impact voor de terminal, met 2 dagen in de week aan capaciteit van IP-Solutions, in ongeveer één tot anderhalf jaar tijd het gehele onderhoudsplan geüpdated worden, waarna het een kwestie van periodiek bijhouden en bijwerken is.

IP-Solutions faciliteert ITC Rubis bij een Root Cause Analysis studie

Nadat een ongewenste schuimblus-activatie optrad, waarbij veel (duur) schuimconcentraat verloren is gegaan, is aan IP-Solutions gevraagd om een Root Cause Analyse (RCA) te faciliteren.
Omdat één van onze maintenance engineers al op site FMECA’s aan het faciliteren was, was het de logische keuze om deze RCA te koppelen aan het updaten van het onderhoudsconcept van de brandblus-installatie.
Het RCA traject is uitgevoerd in continue overleg met de klant. Hierbij zijn Scada-data sets doorgespit, interviews met betrokkenen gehouden, P&ID’s bestudeerd en detailonderzoeken uitgevoerd.
Interessant aan deze storing was een 2-ledig probleem; enerzijds de oorzaak van de activatie en anderzijds de vraag waar het schuimconcentraat gebleven was aangezien al snel bleek dat dit niet allemaal met de activatie vrijgekomen kon zijn. De oorzaak van de activatie is met diverse versterkende menselijke factoren teruggevoerd naar het kleinst mogelijke technische component. In dit geval was dat de pressostaat van een luchtcompressor. Het antwoord op de vraag waar het schuimconcentraat gebleven was bleek door een combinatie van gesloten afsluiters, draaiende schuimpompen en ontbrekende terugslagkleppen, als vloeistof in het bluswaternet geperst te zijn.
Het rapport met aanbevelingen heeft zich geconcentreerd op de technische oplossing, met ook aanbevelingen om de kans op versterkende menselijke factoren te verminderen. Vervolgens is er een Management Of Change (MOC) traject gestart om de aanbevelingen op haalbaarheid voor deze klant te onderzoeken en te implementeren.
Het RCA rapport is gebruikt als input voor de verzekering, welke  “de RCA en communicaties [als] uitzonderlijk helder/”to-the-point”/transparant” heeft bestempeld.

IP-Solutions begeleidt het inrichten Asset integrity processen

Vanuit de corporate organisatie van een groot internationaal opererend tankopslagbedrijf was de noodzaak geïdentificeerd om de gestandaardiseerde processen op het gebied van Asset Integrity management te reviewen en actualiseren.
IP-Solutions heeft het review-proces vormgegeven en begeleid door discussiestukken op te stellen, de discussies met vertegenwoordigers van lokale operating companies te begeleiden en de finale procesbeschrijvingen met verantwoordelijkheden op te stellen.
Tevens is de impact van de proceswijzigingen op het in gebruik zijnde Enterprise Asset Management systeem in kaart gebracht. Waar nodig is dit vertaald naar concrete functionele eisen voor aanpassingen.
Concrete projectresultaten zijn opgeleverd in de vorm van een geactualiseerde blauwdruk op het gebied van Asset Integrity management, inclusief procesflowbeschrijvingen en voorbereide wijzigingen aan het Enterprise Asset Managementsysteem in lijn met de geactualiseerde processen. De ontwikkeling en implementatie van deze wijzigingen zijn in een vervolgproject uitgevoerd.

IP-Solutions helpt bij de inrichting en uitrol Enterprise Asset Management Systeem

Voor een groot internationaal tankopslagbedrijf heeft IP-Solutions de ontwikkeling en uitrol begeleid van een verbeterde configuratie van het Enterprise Asset Management (EAM) systeem Infor.
De klant was na meerjarig gebruik en wereldwijde uitrol van het systeem tot de conclusie gekomen dat diverse bottlenecks in het systeem weggenomen moesten worden. Daar bovenop waren er diverse wensen aangaande aanvullende functionaliteiten. IP-Solutions heeft het programmamanagement voor dit project op zich genomen in de voorbereidingsfase (scope-vorming en projectvoorbereiding) en tijdens de ontwikkeling en de uitrol naar enkele pilot-locaties, incl. het verzorgen van trainingen aan key- en end-users.
Concrete projectresultaten die geboekt zijn: vergroting van de gebruiksvriendelijkheid van het systeem, training en implementatie op enkele veranderde (sub-)processen, actualisatie en uitbreiding van beschikbare asset-gerelateerde data in het systeem. Hierdoor kan de klant sneller en beter sturen op onderhoudsprocessen. Tevens is er meer zicht op de performance van de installaties.
De implementatie van procesverbeteringen in en het gebruik van het EAM systeem op enkele pilot-locaties vormt de basis voor de verdere wereldwijde uitrol.

IP-Solutions helpt het preventief onderhoud te optimaliseren middels Lean

Een klant heeft het uitvoeren van het preventief onderhoud uitbesteed aan een contractor. Het gevoel bestond dat de contractor onvoldoende proactief handelde om zodoende de werkzaamheden verder te optimaliseren. Ook was er onvoldoende inzicht in de prestaties van de contractor.
Hierop is IP-Solutions gevraagd om een continu verbeterprogramma te starten met als doel om de onderhoudskosten met 10% te reduceren. Door LEAN als verbetermethodiek toe te passen hebben we de organisatie in staat gesteld om zelfstandig verspilling te identificeren en op een gestructureerde manier verbeteringen door te voeren. Het performance management dashboard heeft inzicht gegeven in de huidige prestaties en was de basis om concrete doelen te stellen voor preventieve onderhoudswerkzaamheden. Dit heeft geresulteerd in het behalen van de initiële doelstelling en een toename van de planbetrouwbaarheid met 15%.

IP-Solutions helpt met de impact van een strategie-wijziging op de onderhoudsorganisatie

Naar aanleiding van een strategie wijziging heeft een organisatie de focus moeten verleggen van kostenbeperking voor onderhoud naar maximale betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de installaties. Voorheen werden alleen basale onderhoudsactiviteiten verricht waardoor er minder aandacht was voor het optimaliseren en transparant maken van de onderhoudsprestaties.
IP-Solutions heeft gezamenlijk met de Maintenance en Operations afdeling het onderhoudsproces en alle rollen daarbinnen opnieuw gedefinieerd. Parallel zijn ook enkele initiatieven opgestart om de inrichting en het gebruik van het maintenance managementsysteem te verbeteren en een maintenance performance dashboard te ontwikkelen. Door de wijzigingen te documenteren, medewerkers te trainen en management te coachen zijn we in staat geweest om de nieuwe werkwijzen te borgen, backlog weg te werken, planmatiger te werken en werkorders met een hoge prioriteit te verminderen.

IP-Solutions helpt de ambitie van een onderhoudsorganisatie te realiseren

IP-Solutions is door 1 van haar klanten gevraagd een plan op te stellen om de onderhoudsorganisatie verder te professionaliseren en de uitvoering en implementatie daarvan te begeleiden
Gate terminal, een joint venture van N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) en Koninklijke Vopak N.V. (Vopak), is dé LNG hub van Europa – de professionele toegangspoort voor LNG uit de hele wereld naar Nederland en Noordwest-Europa . LNG (vloeibaar aardgas) komt per tanker binnen, wordt opgeslagen en vervolgens omgezet in aardgas. Van daaruit wordt het via pijpleidingen in het Europese distributienetwerk gepompt óf terug geladen in kleinere schepen en vrachtwagens voor verdere verspreiding naar andere locaties.
Maintenance is één van de afdelingen binnen Gate terminal die zich richt op het betrouwbaar, efficiënt en veilig functioneren van de LNG-terminal.
Gate heeft de ambitie om met de onderhoudsorganisatie een volgende stap te zetten en verder te professionaliseren. Hierbij zijn de belangrijkste kenmerken:
Het optimaliseren van de Maintenance organisatie structuur
Het verbeteren van werkvoorbereiding en vergroten van de planmatigheid van werken
Het realiseren van een uniforme werkwijze
Het stimuleren van onderlinge afstemming en samenwerking
IP Solutions heeft het plan daarvoor opgesteld en begeleidt de uitvoering. De implementatie daarvan is inmiddels in volle gang en de eerste resultaten zijn aantoonbaar gerealiseerd.

Onderhoudsefficiëntie bij tankopslag terminal in Noord-Nederland

Naar aanleiding van een gevoel van onvoldoende beheersing heeft IP-Solutions een onderhoudsanalyse uitgevoerd. Hierbij zijn de aandachtsgebieden Organisatie, processen & systemen, Budget-, kosten- en performance rapportage en Asset Integrity & compliance doorgelicht.

Typische stappen die in zo’n analyse genomen worden zijn het vaststellen van de huidige situatie, het vaststellen van het verbeterpotentieel, het definiëren van de gewenste situatie en de definitie van de business case en de verbeter-aanpak. Voor deze klant heeft dat geleid tot een opdracht om de nieuwe onderhoudsaanpak te definiëren, inclusief processen, procedures en werkinstructies, en deze te implementeren.

Concrete projectresultaten zijn:

 • Verbeterde onderhoudsbeheersing
  • Vermindering backlog
  • Reductie gemiddelde doorlooptijd van storingsoplossing
  • Reductie prioriteit 1 storingen
 • Hogere efficiency
 • Vermindering van het aantal ad-hoc activiteiten
 • Hogere voorspelbaarheid van resultaten
 • Betere beheersing op activiteiten en kwaliteit contractors

IP-Solutions implementeert ‘Perfect Projects’ bij VTTI NL

De ambitie van Eurotank Amsterdam was om de projectmanagement afdeling te professionaliseren op basis van een uniforme projectmanagement methodiek. IP-Solutions heeft van Eurotank Amsterdam de opdracht gekregen om haar ‘Perfect Projects’ methodologie als basis te gebruiken en samen met de projectafdeling een op Eurotank Amsterdam toegesneden projectmanagement methodiek te definiëren en te implementeren.

De doelstellingen voor het verbetertraject waren om ‘in control’ te komen en te blijven in de projecten, verbetering van de organisatiestructuur, ontwikkeling van een uniforme werkmethode, competentie-ontwikkeling binnen de afdeling en de implementatie van risicomanagement. Deze doelstellingen zijn allen gehaald met de implementatie van de ‘Perfect Projects’ methodiek. In een tweede fase is de ‘Perfect Projects’ methodiek ook uitgerold op de andere locatie van VTTI in Nederland.