IP-Solutions analyseert de asset management volwassenheid bij een pijpleidingen organisatie

IP-Solutions heeft de volwassenheid van de werkprocessen en de technische beheerorganisatie in kaart gebracht bij deze klant. Voor deze klant is de technische integriteit en de installatieprestaties van essentieel belang om aan haar klantvragen te kunnen voldoen. Hiervoor streeft deze klant naar een volledig professioneel Asset Management om de beheersing en de voorspelbaarheid van de installaties-prestaties voor de volledige levensduur te kunnen garanderen. Door middel van de uitgevoerde analyse is er inzicht gekomen in de verbeterpunten in de organisatie en in de processen. Op basis hiervan is een 3 jaar verbeterprogramma opgesteld om te komen tot een volwaardig full professional level van asset management te komen.

IP-Solutions begeleidt het inrichten Asset integrity processen

Vanuit de corporate organisatie van een groot internationaal opererend tankopslagbedrijf was de noodzaak geïdentificeerd om de gestandaardiseerde processen op het gebied van Asset Integrity management te reviewen en actualiseren.
IP-Solutions heeft het review-proces vormgegeven en begeleid door discussiestukken op te stellen, de discussies met vertegenwoordigers van lokale operating companies te begeleiden en de finale procesbeschrijvingen met verantwoordelijkheden op te stellen.
Tevens is de impact van de proceswijzigingen op het in gebruik zijnde Enterprise Asset Management systeem in kaart gebracht. Waar nodig is dit vertaald naar concrete functionele eisen voor aanpassingen.
Concrete projectresultaten zijn opgeleverd in de vorm van een geactualiseerde blauwdruk op het gebied van Asset Integrity management, inclusief procesflowbeschrijvingen en voorbereide wijzigingen aan het Enterprise Asset Managementsysteem in lijn met de geactualiseerde processen. De ontwikkeling en implementatie van deze wijzigingen zijn in een vervolgproject uitgevoerd.

IP-Solutions helpt bij de inrichting en uitrol Enterprise Asset Management Systeem

Voor een groot internationaal tankopslagbedrijf heeft IP-Solutions de ontwikkeling en uitrol begeleid van een verbeterde configuratie van het Enterprise Asset Management (EAM) systeem Infor.
De klant was na meerjarig gebruik en wereldwijde uitrol van het systeem tot de conclusie gekomen dat diverse bottlenecks in het systeem weggenomen moesten worden. Daar bovenop waren er diverse wensen aangaande aanvullende functionaliteiten. IP-Solutions heeft het programmamanagement voor dit project op zich genomen in de voorbereidingsfase (scope-vorming en projectvoorbereiding) en tijdens de ontwikkeling en de uitrol naar enkele pilot-locaties, incl. het verzorgen van trainingen aan key- en end-users.
Concrete projectresultaten die geboekt zijn: vergroting van de gebruiksvriendelijkheid van het systeem, training en implementatie op enkele veranderde (sub-)processen, actualisatie en uitbreiding van beschikbare asset-gerelateerde data in het systeem. Hierdoor kan de klant sneller en beter sturen op onderhoudsprocessen. Tevens is er meer zicht op de performance van de installaties.
De implementatie van procesverbeteringen in en het gebruik van het EAM systeem op enkele pilot-locaties vormt de basis voor de verdere wereldwijde uitrol.

IP-Solutions helpt met de impact van een strategie-wijziging op de onderhoudsorganisatie

Naar aanleiding van een strategie wijziging heeft een organisatie de focus moeten verleggen van kostenbeperking voor onderhoud naar maximale betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de installaties. Voorheen werden alleen basale onderhoudsactiviteiten verricht waardoor er minder aandacht was voor het optimaliseren en transparant maken van de onderhoudsprestaties.
IP-Solutions heeft gezamenlijk met de Maintenance en Operations afdeling het onderhoudsproces en alle rollen daarbinnen opnieuw gedefinieerd. Parallel zijn ook enkele initiatieven opgestart om de inrichting en het gebruik van het maintenance managementsysteem te verbeteren en een maintenance performance dashboard te ontwikkelen. Door de wijzigingen te documenteren, medewerkers te trainen en management te coachen zijn we in staat geweest om de nieuwe werkwijzen te borgen, backlog weg te werken, planmatiger te werken en werkorders met een hoge prioriteit te verminderen.

IP-Solutions helpt de ambitie van een onderhoudsorganisatie te realiseren

IP-Solutions is door 1 van haar klanten gevraagd een plan op te stellen om de onderhoudsorganisatie verder te professionaliseren en de uitvoering en implementatie daarvan te begeleiden
Gate terminal, een joint venture van N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) en Koninklijke Vopak N.V. (Vopak), is dé LNG hub van Europa – de professionele toegangspoort voor LNG uit de hele wereld naar Nederland en Noordwest-Europa . LNG (vloeibaar aardgas) komt per tanker binnen, wordt opgeslagen en vervolgens omgezet in aardgas. Van daaruit wordt het via pijpleidingen in het Europese distributienetwerk gepompt óf terug geladen in kleinere schepen en vrachtwagens voor verdere verspreiding naar andere locaties.
Maintenance is één van de afdelingen binnen Gate terminal die zich richt op het betrouwbaar, efficiënt en veilig functioneren van de LNG-terminal.
Gate heeft de ambitie om met de onderhoudsorganisatie een volgende stap te zetten en verder te professionaliseren. Hierbij zijn de belangrijkste kenmerken:
Het optimaliseren van de Maintenance organisatie structuur
Het verbeteren van werkvoorbereiding en vergroten van de planmatigheid van werken
Het realiseren van een uniforme werkwijze
Het stimuleren van onderlinge afstemming en samenwerking
IP Solutions heeft het plan daarvoor opgesteld en begeleidt de uitvoering. De implementatie daarvan is inmiddels in volle gang en de eerste resultaten zijn aantoonbaar gerealiseerd.

Onderhoudsefficiëntie bij tankopslag terminal in Noord-Nederland

Naar aanleiding van een gevoel van onvoldoende beheersing heeft IP-Solutions een onderhoudsanalyse uitgevoerd. Hierbij zijn de aandachtsgebieden Organisatie, processen & systemen, Budget-, kosten- en performance rapportage en Asset Integrity & compliance doorgelicht.

Typische stappen die in zo’n analyse genomen worden zijn het vaststellen van de huidige situatie, het vaststellen van het verbeterpotentieel, het definiëren van de gewenste situatie en de definitie van de business case en de verbeter-aanpak. Voor deze klant heeft dat geleid tot een opdracht om de nieuwe onderhoudsaanpak te definiëren, inclusief processen, procedures en werkinstructies, en deze te implementeren.

Concrete projectresultaten zijn:

 • Verbeterde onderhoudsbeheersing
  • Vermindering backlog
  • Reductie gemiddelde doorlooptijd van storingsoplossing
  • Reductie prioriteit 1 storingen
 • Hogere efficiency
 • Vermindering van het aantal ad-hoc activiteiten
 • Hogere voorspelbaarheid van resultaten
 • Betere beheersing op activiteiten en kwaliteit contractors

IP-Solutions implementeert ‘Perfect Projects’ bij VTTI NL

De ambitie van Eurotank Amsterdam was om de projectmanagement afdeling te professionaliseren op basis van een uniforme projectmanagement methodiek. IP-Solutions heeft van Eurotank Amsterdam de opdracht gekregen om haar ‘Perfect Projects’ methodologie als basis te gebruiken en samen met de projectafdeling een op Eurotank Amsterdam toegesneden projectmanagement methodiek te definiëren en te implementeren.

De doelstellingen voor het verbetertraject waren om ‘in control’ te komen en te blijven in de projecten, verbetering van de organisatiestructuur, ontwikkeling van een uniforme werkmethode, competentie-ontwikkeling binnen de afdeling en de implementatie van risicomanagement. Deze doelstellingen zijn allen gehaald met de implementatie van de ‘Perfect Projects’ methodiek. In een tweede fase is de ‘Perfect Projects’ methodiek ook uitgerold op de andere locatie van VTTI in Nederland.

Optimalisatie van het werkvergunningenproces en systeem

Voor een aantal van haar klanten heeft IP-Solutions verbeterprojecten uitgevoerd in het proces voor het uitgeven van werkvergunningen. Op basis van een analyse is vastgesteld waar de knelpunten aanwezig waren op het gebied van werkprocessen, inrichting en gebruik van wekvergunningssystemen, kennis en competenties in de organisatie en contractors. De doelstellingen van de verbeterprojecten waren gericht op een beheersing van de veiligheid voor, tijdens en na de uitvoering van de technische werkzaamheden en het zo efficiënt mogelijk inrichten van de werkvergunningen uitgifte in inname.  De resultaten van de verbeterprojecten waren:

 • Beheersing van veilige werkplek en veilige uitvoering van technische werkzaamheden
 • Efficiënt ingerichte processen voor het aanvragen en beheersen van werkvergunningen
 • (Selectie en) inrichting van werkvergunningsysteem die past op de processen
 • Getrainde organisatie en contractors in het aanvragen en verwerken van vergunningen
 • Verminderen van wachttijden tijdens de uitgifte van werkvergunningen

Magazijn & voorraad optimalisatie

Voor diverse klanten heeft IP-Solutions het technisch magazijn in kaart gebracht en geoptimaliseerd. Hiervoor is vooraf een analyse uitgevoerd om het verbeterpotentieel in kaart te brengen. Tijdens de verbeterprojecten zijn de processen voor het bestellen, ontvangen en uitgeven van materialen beschreven en geïmplementeerd. De voorraad niveau zijn geanalyseerd en bestelmomenten zijn geoptimaliseerd. Tevens is gekeken naar de vormen van voorraadbewaking, waaronder het implementeren van het 2-bin system, consignment voorraad en vendor stock. Hierbij is ook de fysieke inrichting van het magazijn geoptimaliseerd.  De voorraadverbeterprojecten hebben allen geleid tot:

 • Het verlagen van het aantal keren misgrijpen door technische dienst
 • Verlagen van het aantal spoedbestellingen
 • Efficiëntere uitgifte en bewaking van de technische voorraad
 • Grotere transparantie in kosten en status van bestellingen
 • Het verlagen van de hoeveelheid in voorraad

Integratie onderhoudsafdelingen van verschillende locaties

Voor een klant met diverse locaties in een straal van 15 kilometer heeft IP-Solutions ondersteunt bij het integreren van de 3 lokale onderhoudsdiensten. Op basis van een eerder uitgevoerde onderhoudsanalyse en strategiebepaling voor onderhoud is naar voren gekomen dat een integratie zowel schaalvoordelen, kennisvoordelen als kostenvoordelen met zich mee bracht. IP-Solutions heeft samen met de klant een transitieplan gedefinieerd en uitgerold. Onderdeel van deze aanpak was het herbezien van het uitbesteding van het onderhoud en het hernieuwen van onderhoudscontracten. De resultaten van het verbeterproject zijn:

 • Grotere synergie tussen de 3 locaties
 • Ontwikkeling van maintenance engineering en onderhoudsstrategieën voor de 3 locaties
 • Efficiëntere voorbereiding en planning van de onderhoudsactiviteiten
 • Lagere kosten door schaalvoordelen
 • Professionele inrichting contractormanagement