IP-Solutions helpt op afstand met het uitvoeren van FMECA-studies

De ITC Rubis Terminal Antwerpen is continue op zoek naar verbeteringen in het onderhoudsconcept van de installaties. In 2019 is IP-Solutions gevraagd om te beginnen met een structuur op te zetten die dit continue verbeteren mogelijk maakt en de eerste concrete stappen te zetten. Zo is er begonnen met een compliance check over de gehele Asset Breakdown Structure (ABS), gevolgd door het opzetten van een FMECA procedure en matrix. Sinds begin 2020 is IP-Solutions verder betrokken bij het faciliteren van FMECA’s en de resultaten daar uit te verwerken in combinatie met de compliance check in het EAM systeem van ITC Rubis; INFOR.
Toen het Corona virus een spreekwoordelijke stok tussen de spaken dreigde te steken hebben zowel ITC Rubis als IP-Solutions hun flexibiliteit laten gelden en zijn de werkzaamheden, inclusief FMECA’s met een team van 5 tot 6 man, onverminderd door gegaan. Hierbij hebben we ervaren dat zelfs een interactief traject als een FMECA uitstekend te faciliteren is op afstand. Gedurende de eerste weken hebben we kunnen leren wat de voorwaarden zijn voor een goede digitale sessie en nu, een half jaar later, zijn de wekelijkse FMECA sessies niet meer weg te denken uit onze bezigheden. In het afgelopen half jaar zijn er 2 volledige systemen m.b.v. FMECA’s doorgenomen en is het onderhoudsconcept van een van deze systemen reeds volledig herzien. De analyses van een derde systeem zijn begonnen evenals het herzien van het onderhoudsconcept van het tweede systeem. Op deze manier kan er met minimale impact voor de terminal, met 2 dagen in de week aan capaciteit van IP-Solutions, in ongeveer één tot anderhalf jaar tijd het gehele onderhoudsplan geüpdated worden, waarna het een kwestie van periodiek bijhouden en bijwerken is.

IP-Solutions helpt op afstand met het uitvoeren van FMECA-studies

De ITC Rubis Terminal Antwerpen is continue op zoek naar verbeteringen in het onderhoudsconcept van de installaties. In 2019 is IP-Solutions gevraagd om te beginnen met een structuur op te zetten die dit continue verbeteren mogelijk maakt en de eerste concrete stappen te zetten. Zo is er begonnen met een compliance check over de gehele Asset Breakdown Structure (ABS), gevolgd door het opzetten van een FMECA procedure en matrix. Sinds begin 2020 is IP-Solutions verder betrokken bij het faciliteren van FMECA’s en de resultaten daar uit te verwerken in combinatie met de compliance check in het EAM systeem van ITC Rubis; INFOR.
Toen het Corona virus een spreekwoordelijke stok tussen de spaken dreigde te steken hebben zowel ITC Rubis als IP-Solutions hun flexibiliteit laten gelden en zijn de werkzaamheden, inclusief FMECA’s met een team van 5 tot 6 man, onverminderd door gegaan. Hierbij hebben we ervaren dat zelfs een interactief traject als een FMECA uitstekend te faciliteren is op afstand. Gedurende de eerste weken hebben we kunnen leren wat de voorwaarden zijn voor een goede digitale sessie en nu, een half jaar later, zijn de wekelijkse FMECA sessies niet meer weg te denken uit onze bezigheden. In het afgelopen half jaar zijn er 2 volledige systemen m.b.v. FMECA’s doorgenomen en is het onderhoudsconcept van een van deze systemen reeds volledig herzien. De analyses van een derde systeem zijn begonnen evenals het herzien van het onderhoudsconcept van het tweede systeem. Op deze manier kan er met minimale impact voor de terminal, met 2 dagen in de week aan capaciteit van IP-Solutions, in ongeveer één tot anderhalf jaar tijd het gehele onderhoudsplan geüpdated worden, waarna het een kwestie van periodiek bijhouden en bijwerken is.

IP-Solutions faciliteert ITC Rubis bij een Root Cause Analysis studie

Nadat een ongewenste schuimblus-activatie optrad, waarbij veel (duur) schuimconcentraat verloren is gegaan, is aan IP-Solutions gevraagd om een Root Cause Analyse (RCA) te faciliteren.
Omdat één van onze maintenance engineers al op site FMECA’s aan het faciliteren was, was het de logische keuze om deze RCA te koppelen aan het updaten van het onderhoudsconcept van de brandblus-installatie.
Het RCA traject is uitgevoerd in continue overleg met de klant. Hierbij zijn Scada-data sets doorgespit, interviews met betrokkenen gehouden, P&ID’s bestudeerd en detailonderzoeken uitgevoerd.
Interessant aan deze storing was een 2-ledig probleem; enerzijds de oorzaak van de activatie en anderzijds de vraag waar het schuimconcentraat gebleven was aangezien al snel bleek dat dit niet allemaal met de activatie vrijgekomen kon zijn. De oorzaak van de activatie is met diverse versterkende menselijke factoren teruggevoerd naar het kleinst mogelijke technische component. In dit geval was dat de pressostaat van een luchtcompressor. Het antwoord op de vraag waar het schuimconcentraat gebleven was bleek door een combinatie van gesloten afsluiters, draaiende schuimpompen en ontbrekende terugslagkleppen, als vloeistof in het bluswaternet geperst te zijn.
Het rapport met aanbevelingen heeft zich geconcentreerd op de technische oplossing, met ook aanbevelingen om de kans op versterkende menselijke factoren te verminderen. Vervolgens is er een Management Of Change (MOC) traject gestart om de aanbevelingen op haalbaarheid voor deze klant te onderzoeken en te implementeren.
Het RCA rapport is gebruikt als input voor de verzekering, welke  “de RCA en communicaties [als] uitzonderlijk helder/”to-the-point”/transparant” heeft bestempeld.

IP-Solutions begeleidt het inrichten Asset integrity processen

Vanuit de corporate organisatie van een groot internationaal opererend tankopslagbedrijf was de noodzaak geïdentificeerd om de gestandaardiseerde processen op het gebied van Asset Integrity management te reviewen en actualiseren.
IP-Solutions heeft het review-proces vormgegeven en begeleid door discussiestukken op te stellen, de discussies met vertegenwoordigers van lokale operating companies te begeleiden en de finale procesbeschrijvingen met verantwoordelijkheden op te stellen.
Tevens is de impact van de proceswijzigingen op het in gebruik zijnde Enterprise Asset Management systeem in kaart gebracht. Waar nodig is dit vertaald naar concrete functionele eisen voor aanpassingen.
Concrete projectresultaten zijn opgeleverd in de vorm van een geactualiseerde blauwdruk op het gebied van Asset Integrity management, inclusief procesflowbeschrijvingen en voorbereide wijzigingen aan het Enterprise Asset Managementsysteem in lijn met de geactualiseerde processen. De ontwikkeling en implementatie van deze wijzigingen zijn in een vervolgproject uitgevoerd.

IP-Solutions helpt het preventief onderhoud te optimaliseren middels Lean

Een klant heeft het uitvoeren van het preventief onderhoud uitbesteed aan een contractor. Het gevoel bestond dat de contractor onvoldoende proactief handelde om zodoende de werkzaamheden verder te optimaliseren. Ook was er onvoldoende inzicht in de prestaties van de contractor.
Hierop is IP-Solutions gevraagd om een continu verbeterprogramma te starten met als doel om de onderhoudskosten met 10% te reduceren. Door LEAN als verbetermethodiek toe te passen hebben we de organisatie in staat gesteld om zelfstandig verspilling te identificeren en op een gestructureerde manier verbeteringen door te voeren. Het performance management dashboard heeft inzicht gegeven in de huidige prestaties en was de basis om concrete doelen te stellen voor preventieve onderhoudswerkzaamheden. Dit heeft geresulteerd in het behalen van de initiële doelstelling en een toename van de planbetrouwbaarheid met 15%.

Technical Due Diligence

Voor diverse asset owners en financiële partijen heeft IP-Solutions de afgelopen jaren de technische due diligence uitgevoerd ten behoeve van de (potentiële) aankoop van nieuwe tank terminal bedrijven. Door middel van een documentenstudie vanuit de data-room wordt in eerste instantie een zo goed mogelijk beeld gevormd van de status van de assets met betrekking tot compliance, technische conditie en onderhoudspraktijk. Tevens worden (investerings)budgetten gebenchmarked. Uiteindelijk worden de potentiële risicogebieden getoetst door middel van site visit(s), interviews en verdere documentstudies. De technical due diligence wordt afgesloten met een rapportage waarin een overzicht staat van alle gevonden ‘red flags’ of risico-gebieden, potentiële financiële impact-analyses en een samenvatting van de status van de assets.

Tank Maintenance Project Management services

Voor diverse klanten in de olie & gas en process industrie verleent IP-Solutions Tank Maintenance project management services. Deze services bestaan uit het verzorgen van het projectmanagement van groot onderhouds- en inspectie-projecten van opslagtanks bij klanten die niet voldoende kennis en/of capaciteit hebben om dit zelf uit te voeren. IP-Solutions treedt op namens de asset owner en begeleid het project van initiatie-fase tot close-out, waarbij zowel projectmanagement als constructie-supervisie tot het dienstenpakket behoort.

Review Vapour Treatment Systems

Dampverwerking/-behandeling is een thema waarmee IP-Solutions in haar dagelijkse praktijk bij klanten in de tankopslag industrie veel te maken krijgt. Vanuit de praktijk is veel ervaring opgedaan met de (veiligheids)technische eisen die er gesteld worden aan damptransport en -verwerking. Voor een klant met meerdere tankopslag depots is een analyse gedaan om de conditie-, veiligheids-technische- en compliance status van de damptransport en -verwerkingssystemen in kaart te brengen. De review is gedaan op basis van de beschikbare documentatie, site-visits en gesprekken met de verantwoordelijke technisch-/operationele medewerkers. In het eindrapport zijn diverse knelpunten gesignaleerd en zijn oplossingsrichtingen (incl. budget-estimates) aangedragen om de installaties waar nodig aan te passen.

Preventief Onderhoudsprogramma nieuwbouw terminal

Om een goede basis te hebben voor het onderhoud van haar nieuwgebouwde terminal in Nederland heeft één van de klanten van IP-Solutions gevraagd om een compleet preventief onderhouds- en inspectieprogramma te definiëren. Het uitgangspunt was om alle wettelijk verplichte preventieve en inspectieve activiteiten te definiëren, te voorzien van een werkinstructie en jaarplanning. Dit programma zou de basis zijn voor uitvoering van preventief onderhoud in het eerste operationele jaar en verder ontwikkeld en aangevuld worden op basis van ervaring en risico-analyse. IP heeft in een zeer kort tijdsbestek op basis van haar ervaring een compleet jaarprogramma gedefinieerd.

Post due-diligence review

Voor een klant in de gasindustrie heeft IP-Solutions een analyse uitgevoerd op het bestaande meerjaren investeringsprogramma van één van haar plants. De vraag was om het bestaande meerjaren investeringsprogramma te toetsen op volledigheid, lettend op compliance-issues, mogelijke onderhouds-/vervangingsinvesteringen en modificaties. Om dit te kunnen doen heeft IP een uitgebreide analyse gemaakt van de status van de installatie m.b.t. compliance, technisch onderhoud en (veiligheids)technische aspecten. Op basis daarvan is het bestaande (en gedeeltelijk lopende) investeringsprogramma getoetst. Tijdens de analyse is ook aandacht besteed aan projectmanagement aanpak en scope-vorming voor de investeringsprojecten. De analyse heeft geleid tot een rapportage met aanbevelingen op het gebied van alternatieve investeringsscenario’s en verbetermogelijkheden op het gebied van projectmanagement en engineering.