Technical Due Diligence

Voor diverse asset owners en financiële partijen heeft IP-Solutions de afgelopen jaren de technische due diligence uitgevoerd ten behoeve van de (potentiële) aankoop van nieuwe tank terminal bedrijven. Door middel van een documentenstudie vanuit de data-room wordt in eerste instantie een zo goed mogelijk beeld gevormd van de status van de assets met betrekking tot compliance, technische conditie en onderhoudspraktijk. Tevens worden (investerings)budgetten gebenchmarked. Uiteindelijk worden de potentiële risicogebieden getoetst door middel van site visit(s), interviews en verdere documentstudies. De technical due diligence wordt afgesloten met een rapportage waarin een overzicht staat van alle gevonden ‘red flags’ of risico-gebieden, potentiële financiële impact-analyses en een samenvatting van de status van de assets.

Tank Maintenance Project Management services

Voor diverse klanten in de olie & gas en process industrie verleent IP-Solutions Tank Maintenance project management services. Deze services bestaan uit het verzorgen van het projectmanagement van groot onderhouds- en inspectie-projecten van opslagtanks bij klanten die niet voldoende kennis en/of capaciteit hebben om dit zelf uit te voeren. IP-Solutions treedt op namens de asset owner en begeleid het project van initiatie-fase tot close-out, waarbij zowel projectmanagement als constructie-supervisie tot het dienstenpakket behoort.

Review Vapour Treatment Systems

Dampverwerking/-behandeling is een thema waarmee IP-Solutions in haar dagelijkse praktijk bij klanten in de tankopslag industrie veel te maken krijgt. Vanuit de praktijk is veel ervaring opgedaan met de (veiligheids)technische eisen die er gesteld worden aan damptransport en -verwerking. Voor een klant met meerdere tankopslag depots is een analyse gedaan om de conditie-, veiligheids-technische- en compliance status van de damptransport en -verwerkingssystemen in kaart te brengen. De review is gedaan op basis van de beschikbare documentatie, site-visits en gesprekken met de verantwoordelijke technisch-/operationele medewerkers. In het eindrapport zijn diverse knelpunten gesignaleerd en zijn oplossingsrichtingen (incl. budget-estimates) aangedragen om de installaties waar nodig aan te passen.

Preventief Onderhoudsprogramma nieuwbouw terminal

Om een goede basis te hebben voor het onderhoud van haar nieuwgebouwde terminal in Nederland heeft één van de klanten van IP-Solutions gevraagd om een compleet preventief onderhouds- en inspectieprogramma te definiëren. Het uitgangspunt was om alle wettelijk verplichte preventieve en inspectieve activiteiten te definiëren, te voorzien van een werkinstructie en jaarplanning. Dit programma zou de basis zijn voor uitvoering van preventief onderhoud in het eerste operationele jaar en verder ontwikkeld en aangevuld worden op basis van ervaring en risico-analyse. IP heeft in een zeer kort tijdsbestek op basis van haar ervaring een compleet jaarprogramma gedefinieerd.

Post due-diligence review

Voor een klant in de gasindustrie heeft IP-Solutions een analyse uitgevoerd op het bestaande meerjaren investeringsprogramma van één van haar plants. De vraag was om het bestaande meerjaren investeringsprogramma te toetsen op volledigheid, lettend op compliance-issues, mogelijke onderhouds-/vervangingsinvesteringen en modificaties. Om dit te kunnen doen heeft IP een uitgebreide analyse gemaakt van de status van de installatie m.b.t. compliance, technisch onderhoud en (veiligheids)technische aspecten. Op basis daarvan is het bestaande (en gedeeltelijk lopende) investeringsprogramma getoetst. Tijdens de analyse is ook aandacht besteed aan projectmanagement aanpak en scope-vorming voor de investeringsprojecten. De analyse heeft geleid tot een rapportage met aanbevelingen op het gebied van alternatieve investeringsscenario’s en verbetermogelijkheden op het gebied van projectmanagement en engineering.

PED Gap-analyse

Een klant van IP-Solutions in de process-industrie heeft voor recent aan haar portfolio toegevoegde fabriek aan IP de vraag gesteld om een ‘gap-analyse’ te verrichten op de Pressure Equipment Directive (PED) of Praktijk Regels Drukapparatuur (PRDA) om vast te stellen of en welke ‘gaps’ er nog waren met betrekking tot compliance conform deze wetgeving. IP heeft in samenwerking met de klant (waar nodig) de as-built status van de druk-apparatuur in kaart gebracht, de beoordeling gedaan welke systemen in welke categorieën vallen en welke consequenties dit op onderhoud heeft. Op basis van een vergelijking met de bestaande praktijk en beschikbare documentatie en (her)beoordelingsplannen is de uiteindelijke ‘gap’ vastgesteld. Vervolgens is een plan van aanpak voor de klant opgesteld voor het dichten van de geïdentificeerde gaps.

Opstellen en optimaliseren van onderhoudsconcepten

Voor het verder optimaliseren van de technische prestaties van installaties en transparantie in de werklast en kosten voor onderhoud heeft IP-Solutions ondersteund bij het her-beoordelen en definiëren van onderhoudsconcepten. Op basis van Failure Mode Criticality & effect Analyse (FMECA) workshops zijn de risico’s van falen in kaart gebracht en zijn de onderhoudsconcepten geoptimaliseerd.

Maintenance & Reliability Engineering services

Voor diverse klanten in de industrie biedt IP-Solutions flexibele maintenance en reliability engineering services. Deze dienstverlening bestaat uit het ondersteunen van de asset owner met het verrichten van diverse maintenance en reliability engineering activiteiten waaraan de klant als gevolg van capaciteits- of kennisgebrek niet aan toe komt. Werkzaamheden houden o.a. in het uitvoeren van maintenance analyses, opstellen van rapportages en het uitwerken/verbeteren van preventieve- of inspectieve onderhoudsconcepten en werkinstructies. De maintenance engineers van IP-Solutions verrichten deze diensten in overleg met de klant op locatie of op kantoor bij IP-Solutions.

Definiëren en implementeren van een Asset Integrity program

Voor het verbeteren van de technische integriteit van installaties heeft IP-Solutions samen met een multinationaal tankopslagbedrijf een Asset Integrity Improvement programma ontwikkeld. Dit programma is ontwikkeld met vertegenwoordiging van verschillende afdelingen en terminals van de onderneming voor maximale draagkracht. Na de definitie-fase, een succesvol pilot-programma en de selectie van een softwarepakket voor het uitvoeren van FMECA-analyses is de eigen organisatie getraind en ondersteund tijdens de eerste uitrol. Concrete resultaten van dit programma zijn:

  • Standaard Asset Integrity aanpak
  • Compliance management standaard
  • Uitrol van risico-gebaseerd onderhoud wereldwijd
  • Verbetering kennisdeling op onderhoudsgebied

Define Safety Critical Equipment & update ABS

Bij een tankopslagbedrijf in Nederland kwam men tijdens een interne audit tot de conclusie dat de lijst met veiligheidskritische equipment niet consequent up-to-date gehouden was. Dit terwijl er substantiële modificatie- en nieuwbouwprojecten hadden plaatsgevonden. IP-Solutions is gevraagd om dit overzicht weer up-to-date te maken en gereed te maken voor upload in het Enterprise Asset Managementsysteem. Tijdens de analyse constateerde IP-Solutions dat ook de Asset Breakdown Structure niet ‘as-built’ bijgehouden was. Daarom heeft IP-Solutions uiteindelijk de hele Asset Breakdown Structuur, inclusief tag-codering, bijgewerkt naar ‘as-built’ status. De bijgewerkte Asset Breakdown Structuur is als basis gebruikt voor een Quick-FMECA tijdens welke de veiligheidskritische apparatuur ge(her)definieerd is.