Hoe volwassen is uw Asset Management?

IP-Solutions heeft een Asset Maturity Model ontwikkeld om inzicht te krijgen in het verbeterpotentieel van uw Asset Management. Op basis van een checklijst en controlevragen wordt het huidige niveau vastgesteld.

Het model is onderverdeeld in 16 kern-onderwerpen, gegroepeerd rond vijf hoofdthema’s:

1 – Policy & Strategy
2 – Data & Information
3 – Organizational Performance
4 – Reliable Assets
5 – Execute work

Het model helpt organisaties te bepalen waar ze staan én met het ontwikkelen van een concreet stappenplan om het gewenste volwassenheidsniveau te krijgen.

IP Volwassenheidsniveau model

Het Asset Integrity Model aan de hand van een klantcase

 

Nulmeting bij een Tank Terminal
Vanuit haar drive om Best in Service en Best In Class te worden wil een organisatie met meerdere opslaglocaties in Nederland en in het buitenland een veilig, integer en betrouwbaar installatiepark hebben.  IP-Solutions heeft voor deze klant een nulmeting uitgevoerd naar de Asset Integrity status en Asset Management volwassenheid. Hierbij is de status van verschillende locaties in kaart gebracht en een gezamenlijke ambitie gedefinieerd waarin maximale synergie tussen de locaties verkregen kan worden.

Meerjaren Asset Integrity Excellence roadmap
De 0-meting is gebruikt om een meerjaren Asset Integrity Excellence programma te definiëren met concrete stappen en resultaten per jaar. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

1 – Inzichtelijk maken en actief opvolgen van Asset Integrity prestaties op basis van doelen;
2 – Uniformeren en professionaliseren van de werkwijze over de terminals;
3 – Verbeteren van de synergie en uitwisseling van kennis & Best Practices tussen locaties;
4 – Focus en cultuur verschuiving naar reliability improvement en competentie versterking;

Change Readiness Review
Het effectief implementeren van veranderingen vraagt om goed verandermanagement. De mate waarin een organisatie is voorbereid en open staat voor veranderingen bepaalt de aanpak en intensiteit van het veranderprogramma. Om dit voor de klant in kaart te brengen heeft IP-Solutions haar Change Readiness Assessment gebruikt. Op basis van deze change readiness nulmeting wordt de noodzaak en omvang van verandermanagement op basis van 16 verandermanagement onderwerpen in kaart gebracht. De resultaten van de nulmeting zijn niet alleen gebruikt voor het vergroten van het inzicht, maar hebben ook tot een concrete veranderaanpak geleid. Dezelfde nulmeting wordt gebruikt om periodiek de status en voortgang te meten.

IP veranderingsbereidheid model

Toegevoegde waarde voor de klant
Het uitgewerkte stappenplan en de change management aanpak hebben geleid tot een implementatieteam en aanpak voor alle locaties.

Het resultaat van het onderzoek van IP-Solutions heeft geresulteerd in een onderbouwde en gedragen roadmap voor het bereiken van Asset Integrity Excellence in een periode van 3 jaar. De klant ziet de volgende punten als toegevoegde waarde:

1 – Heldere, visuele en goed te communiceren toekomstvisie en doelen;
De praktische en goed definieerbare toekomstvisie helpt de organisatie focus te houden en gedragenheid te blijven stimuleren voor de aankomende jaren.

2 – Onderbouwde en concrete roadmap met jaaractiviteiten;
Het stappenplan in de roadmap geeft een duidelijke leidraad en meetbare aanpak om de gestelde doelen te bereiken op basis van een eenduidige business case.

3 – Gestructureerd en op maat gemaakt change management plan
Door de change readiness punten op basis van het model inzichtelijk te hebben en regelmatig op te volgen wordt de verankering bewaakt in de organisatie.

Op dit moment wordt het verbeterproject uitgevoerd.